Άκυρη η οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων

“Το Δικαστήριο κηρύσσει άκυρη την οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων“, ανέφερε το δικαστήριο σε ανακοίνωσή του.

Η οδηγία για τη διατήρηση των δεδομένων εισήχθη τον Μάρτιο του 2006, μετά τις βομβιστικές επιθέσεις στις δημόσιες μεταφορές στην Μαδρίτη και στο Λονδίνο. Ο στόχος ήταν να δώσει στις Αρχές καλύτερα εργαλεία για τη διερεύνηση και τη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Απαιτούσε από τους παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών να διατηρούν τα δεδομένα (και μεταδεδομένα) κίνησης και θέσης καθώς και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την αναγνώριση του χρήστη, αλλά όχι το περιεχόμενο της κλήσης. Τα αρχεία έπρεπε να τηρηθούν από έξι έως 24 μήνες.

Ένα Αυστριακό και ένα Ιρλανδικό δικαστήριο ζήτησαν από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να αποφανθεί εάν ο νόμος ήταν σύμφωνος με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νόμος προκάλεσε την δημόσια κατακραυγή και στη Γερμανία.

Το σκεπτικό του Δικαστηρίου ήταν πως αν και η οδηγία και ο νομοθέτης αποσκοπούν στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση σοβαρών εγκλημάτων (οργανωμένο έγκλημα και τρομοκρατία) ωστόσο δεν διασφαλίζετε με αυστηρό και ελεγχόμενο τρόπο η προστασία της ιδιωτικής ζωής και τα προσωπικά δεδομένα του ατόμου, σύμφωνα με τις επιταγές των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Το δικαστήριο εξηγεί μέσα τρεις παραγράφους τα σημεία εκείνα που έκρινε ότι χρήζουν επανεξέτασης και καλύτερης διευκρίνησης από την εν λόγω οδηγία. Καταλήγει δε στο συμπέρασμα ότι η οδηγία είναι ελλιπής ως προς την σαφήνειά της και ως προς την ύπαρξη κάποιου μηχανισμού προστασίας και αυστηρού ελέγχου.

Το Δικαστήριο εκτιμά ότι, επιβάλλοντας τη διατήρηση των δεδομένων αυτών και επιτρέποντας την πρόσβαση των αρμόδιων εθνικών αρχών στα δεδομένα αυτά, η οδηγία επεμβαίνει πολύ σοβαρά στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, το γεγονός ότι η διατήρηση και η μετέπειτα χρησιμοποίηση των δεδομένων πραγματοποιούνται χωρίς ο συνδρομητής ή ο καταχωρισμένος χρήστης να είναι ενήμεροι σχετικώς δύναται να προκαλέσει στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα το αίσθημα ότι η ιδιωτική τους ζωή παρακολουθείται διαρκώς.”.

“Επιπλέον, η διατήρηση των δεδομένων με σκοπό την ενδεχόμενη διαβίβασή τους στις εθνικές αρμόδιες αρχές ανταποκρίνεται πράγματι σε ένα σκοπό γενικού συμφέροντος, ήτοι στην
καταπολέμηση της σοβαρής εγκληματικότητας καθώς και, τελικώς, στη δημόσια ασφάλεια.
Ωστόσο, το Δικαστήριο εκτιμά ότι, εκδίδοντας την οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων, ο νομοθέτης της Ένωσης υπερέβη τα όρια που επιβάλλει η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας.”, αποφάνθηκε.

Το Δικαστήριο κηρύσσει άκυρη την οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων

Η οδηγία αυτή συνεπάγεται πολύ εκτεταμένη και ιδιαιτέρως σοβαρή επέμβαση στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς η επέμβαση αυτή να περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο…

ΠΗΓΗ

No votes yet.
Please wait...

Comments are closed.